རྒྱ་ནག་གི་ཁུང་ཙིའི་ལྟ་གྲུབ་ཨ་རིའི་ནང་སྤེལ་རྒྱུར་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་ཡིན།

2020-11-12
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ Marsha Blackburn།
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ Marsha Blackburn།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

ཨ་རིའི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ནང་རྒྱ་ནག་གི་ཁུང་ཙིའི་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གུང་གྲན་ཏང་གི་ཤུགས་རྐྱེན་སླེབས་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁུང་ཙིའི་ལྟེ་གནས་ཁང་ལ་དངུལ་གྲོན་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དང་། དགེ་སློབ་ཁག་ཅིག་གིས་སློབ་ཕྲུག་ལ་ཁུང་ཙིའི་ལྟ་གྲུབ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་དེ་དག་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཐོག་ནས་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་ཡིན་ཞེས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ Marsha Blackburn ལགས་ཀྱིས་འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་གསུངས་ཡོད་པའི་སྐོར་བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།