རྒྱ་སྒྱུར་སློབ་གསོ་དང་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོའི་འཛིན་བཟུང་ལ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ།

2020-11-18
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
༢༠༢༠།༨།༣༡། ནང་སོག་ཏུ་ལོ་བཅུ་ཕྲག་རིང་བྱུང་མ་མྱོང་བའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྐད་གཉིས་སློབ་གསོ་ཟེར་བ་ལག་བསྟར་བྱས་པར་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་པ།
༢༠༢༠།༨།༣༡། ནང་སོག་ཏུ་ལོ་བཅུ་ཕྲག་རིང་བྱུང་མ་མྱོང་བའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྐད་གཉིས་སློབ་གསོ་ཟེར་བ་ལག་བསྟར་བྱས་པར་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་པ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

ལྷོ་སོག་གི་སོག་པོ་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་བོད་དང་ཡུ་གུར་བ་བཅས་ཀྱིས་ཉི་ཧོང་གི་རྒྱལ་ས་ཊོག་ཀྱོ་རུ་བཅའ་སྡོད་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་མདུན་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྒྱ་སྒྱུར་སློབ་གསོ་དང་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོའི་འཛིན་བཟུང་ལ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ད་ལོའི་ཟླ་དགུ་པ་ནས་ད་བར་དུ་སོག་པོ་བརྒྱད་སྟོང་ནས་ཆིག་ཁྲི་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་སྟག་ལྷ་རྒྱལ་གྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་རྒྱང་སྲིང་ཞུས་པ་གསན་རོགས་གནང་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།