ཉེ་ལམ་སྤེལ་བའི་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་ཐད་ཀྱི་གཏམ་བཤད་དེའི་བྱུང་རྐྱེན་དང་རྒྱབ་ལྗོངས།

2020-07-31
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ཕོམ་ཕེའོ་ལགས་ཀྱིས་གཏམ་བཤད་སྤེལ་སའི་གནས་ཡུལ་དང་དུས་སྐབས།ནང་དོན།
ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ཕོམ་ཕེའོ་ལགས་ཀྱིས་གཏམ་བཤད་སྤེལ་སའི་གནས་ཡུལ་དང་དུས་སྐབས།ནང་དོན།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅།།ཐེངས་འདིའི་གངས་ལྗོངས་གླེང་སྟེགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བབ་པའི་གླེང་བྱ་ནི། ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ཕོམ་ཕེའོ་ལགས་ཀྱིས་ཉེ་ལམ་སྤེལ་བའི་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་ཐད་ཀྱི་གཏམ་བཤད་དེའི་བྱུང་རྐྱེན་དང་རྒྱབ་ལྗོངས། གཏམ་བཤད་དེ་སྤེལ་སའི་གནས་ཡུལ་དང་དུས་སྐབས། ནང་དོན་སོགས་ཀྱི་སྐོར། ད་ལྟ་ཨོ་གླིང་ན་བཞུགས་པའི་བོད་རྒྱ་ཡིག་རིགས་གཉིས་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་དང་། བོད་རྒྱའི་སྐབས་དོན་ཆབ་སྲིད་དཔྱད་བརྗོད་པ་ལྷ་སྡེ་གནམ་ལོ་ཡག་དང་མཉམ་དུ་སྟག་ལྷ་རྒྱལ་གྱིས་བགྲོ་གླེང་བྱས་པར་ཉན་རོགས་གནོངས།།

གསར་འགོད་པ་སྟག་ལྷ་རྒྱལ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།