དྲ་བརྙན།

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༡།༠༩།༡༤

ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་གྱི་བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༢༡།༠༩།༡༤ ཐེངས་འདིའི་བརྙན་འཕྲིན་ནང་། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཤེས་རིག་བློན་ཆེན་ལས་ཁང་གི་ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་མཇལ་ནས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཁྱབ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་ཁག་དྲུག་རྩིས་ལེན་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་བཀའ་སྡུར་གནང་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསར་འཛུགས་བྱས་པའི་རྒྱ་གར་དང་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་གྲོང་གསེབ་ཁག་གི་མི་མང་ཆེ་བ་རྒྱ་ཧན་མི་རིགས་ཡིན་པ་བོད་གནས་ཉམས་ཞིབ་པས་བརྗོད་འདུག མགོ་ལོག་ཁུལ་སེང་འབྲུག་སྟག་རྩེ་སློབ་གྲྭ་སྒོ་རྒྱབ་ནས་སློབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞིག་ས་གནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་སློབ་གྲྭའི་ནང་བཏང་ཡོད་པ་སོགས་དང་གླེང་མོལ་གྱི་ལེ་ཚན་བཅས་ཡོད། RFA Tibetan TV – September 14, 2021 Anchor: Guru Choegyi Producer: Passang Dhonden

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།