དྲ་བརྙན།

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༡།༡༢།༠༢

ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་གྱི་བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༢༡།༡༢།༠༢ ཐེངས་འདིའི་བརྙན་འཕྲིན་ནང་། ༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མི་ལོ་སྟོང་ཕྲག་རིང་གི་རྒྱ་གར་གྱི་སྙིང་རྗེའི་བསམ་པ་གོང་སྤེལ་གཏོང་རྒྱུ་ད་ལྟ་དུས་སུ་བབས་ཡོད་པ་བཀའ་གནང་པ། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམས་པའི་ལས་དོན་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསུངས་པ། རྒྱ་གར་ནང་འདས་པའི་ལོ་དྲུག་གི་རིང་ AIDS ཞེས་གཉེན་ནད་རེག་དུག་གི་ནད་གཞི་ཕོག་པའི་བོད་མིའི་གྲངས་འབོར་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་སོགས་དང་གླེང་མོལ་གྱི་ལེ་ཚན་བཅས་ཡོད། RFA Tibetan TV – December 2, 2021 Anchor: Tashi Wangchuk Producer: Passang Dhonden

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།