དྲ་བརྙན།

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༡།༠༩།༢༥།

ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་གྱི་བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༢༡།༠༩།༢༥ ཐེངས་འདིའི་བརྙན་འཕྲིན་ནང་། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་སེམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་ཡིས་ལུས་པོ་བདེ་ཐང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ། མོན་མོའུ་ཐུ་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་བཀའ་གནང་ཡོད་པ། སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་རྒྱ་གར་ཨ་རུ་ན་ཅལ་ནང་ཕེབས་སྐབས། མངའ་སྡེའི་གཞུང་གིས་མཐུན་འགྱུར་གང་ཡོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག རྒྱ་ནག་གི་དམག་དོན་རྒྱ་སྐྱེད་འགོག་ཐབས་ཆེད་བཙུགས་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་ཡུལ་གྲུ་རྒྱ་གར་དང་ཉི་ཧོང་། ཨོས་ཊེ་ལི་ཡའི་དབུ་ཁྲིད་རྣམས་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གྱི་ཕོ་བྲང་དཀར་པོའི་ནང་མཇལ་མོལ་གནང་ཡོད་པ་སོགས་དང་གླེང་མོལ་གྱི་ལེ་ཚན་བཅས་ཡོད། RFA Tibetan TV – September 25, 2021 Anchor: Tashi Wangchuk Producer: Passang Dhonden

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།