དྲ་བརྙན།

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༢།༠༨།༡༦

ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་གྱི་བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༢༢།༠༨།༡༦ ཐེངས་འདིའི་བརྙན་འཕྲིན་ནང་། ༧་གོང་ས་༧་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐོབ་ནས་ལོ་ངོ་ ༧༥ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་བ། ཕྱི་ཚེས་༡༤་ཉིན་བར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཁྱོན་ཡོངས་ནང་ཏོག་དབྱིབས་ནད་རྟགས་ཅན་༡༡༧༦ཟིན་ཡོད་པ། ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཐེ་ཝན་དུ་གཟིགས་སྐོར་གནང་བར་བརྟེན་ཡང་རྒྱ་ནག་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་འདུག RFA Tibetan TV – August 16, 2022 Anchor: Guru Choegyi Producer: Yeshi Tashi

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།