དྲ་བརྙན།

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༢།༠༩།༠༦

ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་གྱི་བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༢༢།༠༩།༠༦ ཐེངས་འདིའི་བརྙན་འཕྲིན་ནང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ནས་བོད་མིའི་ཕུང་ཁྲག་ནས་DNA་མཁོ་སྒྲུབ་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག བོད་ནང་གི་ལྕགས་ཟམ་རྫོང་དུ་ས་ཡོམ་ཚད་རིམ་༦.༨ཅན་ཞིག་བྱུང་སྟེ་ད་ལྟའི་ཆར་མི་གྲངས་༢༡རྐྱེན་འདས་སུ་ཕྱིན་པ་བརྗོད་འདུག འཛམ་གླིང་གི་རང་དབང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོས་བོད་ཀྱི་མང་གཙོའི་དུས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་བཅུ་རེ་གཉིས་པ་དེ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་སོགས་དང་གླེང་མོལ་གྱི་ལེ་ཚན་བཅས་ཡོད། RFA Tibetan TV – September 6, 2022 Anchor: Guru Choegyi Producer: Passang Dhonden

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།