དྲ་བརྙན།

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༡།༡༠།༡༦།

ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་གྱི་བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༢༡།༡༠།༡༦ ཐེངས་འདིའི་བརྙན་འཕྲིན་ནང་། ༡ སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་འགྲོ་བ་མི་གཅིག་གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེས་ཡོང་རྒྱུའི་ཐད་མི་རབས་གསར་པ་ཚོར་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལམ་ནས་སློབ་ཁྲིད་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་བཀའ་གནང་པ། ༢ ༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་དགོངས་གཞི་ཐད་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་གི་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་བྱམས་བརྩེའི་བརྗོད་གཞི་གཙོ་འདོན་གྱིས་ཉིན་ལྔའི་ལས་རིམ་ཚོགས་བཞིན་པ། ༣ རྩོམ་པ་པོ་དྷི་ལྷ་ལྡན་ལགས་སུ་ལོ་བཞིའི་བཙོན་མཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་སོགས་དང་གླེང་མོལ་གྱི་ལེ་ཚན་བཅས་ཡོད། RFA Tibetan TV – October 16, 2021 Anchor: Tashi Wangchuk Producer: Passang Dhonden

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།