དྲ་བརྙན།

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༡།༠༩།༡༡།

ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་གྱི་བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༢༡།༠༩།༡༡ ཐེངས་འདིའི་བརྙན་འཕྲིན་ནང་། ༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་སྔོན་འགོག་གི་ཆེད་ནད་པ་ཚོས་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་པ་ཚོའི་བསླབ་བྱ་ལྟར་དོ་ནན་བྱེད་དགོས་པའི་བཀའ་སློབ་ཕེབས་པ། ༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་སྐབས་ལི་ཐང་ཁུལ་དུ་བོད་མི་ ༢༠ འཛིན་བཟུང་གིས་བཅར་རྡུང་དྲག་པོ་བྱས་ཡོད་འདུག སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གཏན་འཇགས་སློབ་གྲྭ་ཁག་དྲུག་རྩིས་ལེན་གནང་ཕྱོགས་ཐད་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་བཀའ་བསྡུར་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསུངས་ཡོད་པ་སོགས་དང་གླེང་མོལ་གྱི་ལེ་ཚན་བཅས་ཡོད། RFA Tibetan TV – September 11, 2021 Anchor: Tashi Wangchuk Producer: Passang Dhonden

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།