དྲ་བརྙན།

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༢།༠༦།༢༨

ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་གྱི་བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༢༢།༠༦།༢༨ ཐེངས་འདིའི་བརྙན་འཕྲིན་ནང་། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཁོང་ཉིད་དགུང་ལོ་བརྒྱ་ལྷག་ལ་བཞུགས་ཐུབ་ངེས་ཡིན་པའི་བཀའ་སྩལ་ཡོད་པ། ཞིབ་འཇུག་སློབ་གཉེར་བ་ཉི་མ་ལགས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསང་བ་ཕྱིར་གྱར་གྱི་ཉེས་མིང་འོག་ལོ་གསུམ་གྱི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་འདུག སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་བྷོསི་ཊོན་དུ་ཕེབས་ཡོད་པ་དང་། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོ་རྣམ་གཉིས་ནས་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་བོད་མི་རྣམས་ལ་གཅིག་སྒྲིལ་གལ་ཆེན་ཡིན་པའི་ཐད་གསུང་བཤད་གནང་བ་སོགས་དང་གླེང་མོལ་གྱི་ལེ་ཚན་བཅས་ཡོད། RFA Tibetan TV – June 28, 2022 Anchor: Chakmo Tso Producer: Passang Dhonden

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།