དྲ་བརྙན།

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༢།༠༧།༠༥

ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་གྱི་བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༢༢།༠༧།༠༥ ཐེངས་འདིའི་བརྙན་འཕྲིན་ནང་། གོང་ས་མཆོག་གིས། མ་འོངས་པར་༸སྐུའི་ཡང་སྲིད་དེ་གཞན་ལ་ཕན་ཐོག་སྒྲུབ་ཐུབ་སའི་གནས་ཤིག་ལ་འཁྲུངས་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་བ། བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་གྲགས་ཅན་བླ་བྲང་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་ལགས་སྐུ་གཤེགས་ཡོད་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི་དགེ་ལྡན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ནང་པའི་སློབ་གཉེར་ཁང་ཞིག་དབུ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག RFA Tibetan TV – July 05, 2022 Anchor: Guru Choegyi Producer: Yeshi Tashi

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།