དྲ་བརྙན།

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༢།༠༡།༢༥

ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་གྱི་བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༢༢།༠༡།༢༥ ཐེངས་འདིའི་བརྙན་འཕྲིན་ནང་། ཝིཏ་ནམ་གྱི་ནང་པའི་སློབ་དཔོན་Thich Nhat Hanh་ལགས་དགོངས་པ་རྫོགས་པར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕྲིན་བསྩལ་འདུག མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཁུལ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ ནས་བཟུང་དྲ་ཐོག་གི་ཆོས་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་པ་ཁག་ཡོངས་རྫོགས་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་སྔོན་བརྡ་བཏང་འདུག བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའི་གོ་སྒྲིག་འོག་ཇར་མན་གྱི་རྒྱལ་ས་སྦར་ལིན་ནང་ཡོད་པའི་Allianz་བཟོ་ཚོང་ལས་ཁང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པ་སོགས་དང་གླེང་མོལ་གྱི་ལེ་ཚན་བཅས་ཡོད། RFA Tibetan TV – January 25, 2022 Anchor: Chakmo Tso Producer: Passang Dhonden

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།