དྲ་བརྙན།

ཨོ་ལིམ་པིཀསི་རྒྱ་ནག་ཏུ་འཚོགས་རྒྱུར་འོས་བབ་མེད།

གླེང་མོལ་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་། བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཡོ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ནང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་གཙོས་པའི་རྒྱ་ནག་ནང་འགྲོ་བ་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པས། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨོ་ལིམ་པིཀསི་རྩེད་འགྲན་རྒྱ་ནག་ནང་འཚོགས་རྒྱུར་འོས་བབ་མེད་པ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ། ཁོང་དང་མཉམ་དུ་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་བོད་སྐད་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་གླེང་མོལ་ཞུས་པ་གསན་གཟིགས་གནང་རོགས། Inyterview with Dhondup Wangchen. Tibetan filmmaker Dhondup Wangchen in Europe to raise awareness about China's ongoing Human Rights violations in Tibet. Host: Palden Gyal Producer: Nordhey Dolma

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།