དྲ་བརྙན།

ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་གི་བོད་དོན་ཆེད་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་གསར་པ་བསྐོ་བཞག་གནང་བ།

དེ་རིང་གི་ལེ་ཚན་ནང་དུ་ཉེ་ཆར་སྲིད་འཛིན་འཇོ་སྦཡེཌན་མཆོག་གིས་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་གྱི་མཛད་འཁུར་དམ་བཅའ་བཞེས་ཏེ་ལོ་གཅིག་མ་ཟིན་པའི་སྐབས་འདིར་ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་གི་བོད་དོན་ཆེད་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་གསར་པ་བསྐོ་བཞག་གནང་བ་དང་འབྲེལ་ནས་སྲིད་འཛིན་སྦཡེཌན་གཞུང་འཛིན་ངོས་ནས་བོད་དོན་འདི་གལ་འགངས་གང་འདྲ་ཞིག་ཏུ་རྩིས་བཞིན་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་ཐད་འདི་ག་རླུང་འཕྲིན ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཐོག་པ་དང་ལས་ཟུར་གཅིག་བཅས་དང་ལྷན་དུ་གླེང་མོལ་ཞུས་པར་གཟིགས་རོགས་གནང། Host: Tashi Wangchuk Guests: Lobsang Nyendak and Representative Dr. Namgyal Choedup Producer: Nordhey Dolma

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།