དྲ་བརྙན།

གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན།

༡༩༥༩ ལོའི་སྤྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་ ༡༠ ཉིན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་བོད་མི་མང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཙན་འཛུལ་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱེན་ལངས་བྱས་ནས་ལོ་ངོ་ ༦༤ འཁོར་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ལོ་ངོ་ ༦༤ འི་གོང་གི་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠འི་ གནས་ཚུལ་དངོས་སུ་མྱོང་ཚོར་ཡོད་མཁན་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གཞུང་གི་སྲི་ཞུ་བ་ཟུར་བ་ཤེལ་དཀར་གླིང་པ་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་དང་ལྷན་དུ་སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཕྱི་མིག་ཞུ་ཆེད། ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་བོད་སྐད་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་གླེང་མོལ་ཞུས་པར་གསན་གཟིགས་གནང་རོགས།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།