དྲ་བརྙན།

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༢།༠༥།༡༧

ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་གྱི་བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༢༢།༠༥།༡༧ ཐེངས་འདིའི་བརྙན་འཕྲིན་ནང་། འཕགས་པ་གནས་བརྟན་པའི་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་དང་སྐབས་བསྟུན། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་སྟོན་པའི་གསུང་ལ་སློབ་སྦྱོང་གནང་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་ཕེབས་ཡོད་པ། རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་མོ་དྷི་མཆོག་བལ་ཡུལ་ནང་མཚམས་གཟིགས་ཕེབས་པ་དེ་ནི་ཆབ་སྲིད་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་བརྗོད་འདུག བཙན་བྱོལ་བོད་མིར་རོགས་སྐྱོར་གནང་མཁན་འཇར་མན་གྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོ་རྡ་རམ་ས་ལར་འཚམས་གཟིགས་ཕེབས་པར་ཕེབས་བསུ་གནང་བ་སོགས་དང་གླེང་མོལ་གྱི་ལེ་ཚན་བཅས་ཡོད། RFA Tibetan TV – May 17, 2022 Anchor: Guru Choegyi Producer: Passang Dhonden

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།