དྲ་བརྙན།

རིག་གནས་ནང་འདྲེན་གྱི་ལས་གཞི་ཞིག་རྒྱ་གར་ནང་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ།

གླེང་མོལ། བོད་དུ་རྒྱ་གར་ནས་ནང་ཆོས་གདན་ཞུ་བྱས་ཏེ་ལོ་ངོ་ ༡༣༠༠ ཙམ་སོང་བའི་སྐབས་འདིར། ཕྱི་རོལ་པའི་ཆོས་ལུགས་ནས་ལེགས་ཆ་བླང་ཆེད་རིག་གནས་ནང་འདྲེན་གྱི་ལས་གཞི་ཞིག་རྒྱ་གར་ནང་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར། བེ་རི་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་ལགས་དང་ལྷན་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་གླེང་མོལ་ཞུས་པར་གསན་གཟིགས་གནང་རོགས། A discussion with Ven. Beri Sonam Wangchuk about the translation project of different religious and traditional texts into Tibetan language. Host: Tashi Wangchuk Producer: Nordhey Dolma.

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།