དྲ་བརྙན།

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༢།༡༡།༢༢

ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་གྱི་བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༢༢།༡༡།༢༢ ཐེངས་འདིའི་བརྙན་འཕྲིན་ནང་། ཝི་ཏི་ནམ་མི་རིགས་ཀྱི་NASAགནམ་དཔྱད་ཚན་རིག་པ་ཅོའུ་ཝུན་སོགས་ཝི་ཏི་ནམ་གྱི་དད་ལྡན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་མཇལ་ཁ་བསྩལ་བ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་གི་བླ་བྲང་བསང་ཆུ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་འབྲོག་སྡེ་མང་པོར་རྩྭ་ཐང་དུ་ཕྱུགས་ཟོག་འཚོ་སྐྱོང་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་བརྡ་ཁྱབ་བཏང་འདུག ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡའི་རྒྱལ་ས་ཁེན་བྷི་ར་ནས་ཉིན་གཉིས་རིང་གི་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་པ་སོགས་དང་གླེང་མོལ་གྱི་ལེ་ཚན་བཅས་ཡོད། RFA Tibetan TV – November 22, 2022 Anchor: Chakmo Tso Producer: Passang Dhonden

རྩ་ཚིག་
ལྕགས་མོ་འཚོ བརྙན་འཕྲིན chakmo tso

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།