ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་འགོག་ཐོབས་སུ་ལྷ་སའི་ནང་འབྱོར་བཞིན་པའི་འགྲུལ་པར་ཟུར་བཀག་གིས་རྟོགས་ཞིབ་ནན་པོ་བྱེད་པ།

2020-01-29
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་སྔོན་འགོག་ཆེད་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཡོངས་སུ་འགྲོ་བསྐྱོད་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད་པ། ༢༠༢༠།༡།༢༨
ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་སྔོན་འགོག་ཆེད་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཡོངས་སུ་འགྲོ་བསྐྱོད་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད་པ། ༢༠༢༠།༡།༢༨
འོད་ཟེར་གྱི་ངོ་དེབ།

རྒྱ་ནག་ཝུའུ་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཐོན་པའི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་གསར་པའི་ནད་རིམ་འགོག་ཐབས་ཆེད་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ནང་འབྱོར་བཞིན་པའི་འགྲུལ་པར་བཀག་གིས་རྟོགས་ཞིབ་ནན་པོ་བྱེད་བཞིན་པ།
རྒྱ་ནག་ཝུའུ་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཐོན་པའི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་གསར་པའི་ནད་རིམ་འགོག་ཐབས་ཆེད་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ནང་འབྱོར་བཞིན་པའི་འགྲུལ་པ་ཚོ་ཟུར་བཀག་བྱས་ནས་རྟོགས་ཞིབ་ནན་པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་དབྱངས་སྒྲོལ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།