བོད་ལྗོངས་ལས་དོན་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བདུན་པ།

2020-09-04
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་ནག་ལ་སྐོང་ཚོགས་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བདུན་པ།
རྒྱ་ནག་ལ་སྐོང་ཚོགས་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བདུན་པ།
རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་འབྲེལ་དྲ་ཚིགས།

ཐེངས་འདིའི༼གངས་ལྗོངས་གླེང་སྟེགས༽ཀྱི་ནང་དུ་། སྤྱིར་ན་བོད་ལྗོངས་ལས་དོན་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའི་རྒྱབ་ལྗོངས་དང་། བྱེ་བྲག་བོད་ལྗོངས་ལས་དོན་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བདུན་པའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཡང་སྒོས་སུ་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་གཏམ་བཤད་སྐབས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་རྒྱ་ནག་ཅན་དུ་སྐུལ་འདེད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བཤད་ཡོད་པ་གཙོ་བོ་བྱས་ཏེ་གཞན་གནད་དོན་ཁག་ཅིག་གི་ཐད་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དྲིལ་བསྒྲགས་རྒྱ་ཡིག་སྡེ་ཚན་གྱི་ཉམས་ཞིབ་པ་ཟུར་བ་དང་། བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ལས་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་པ། བོད་རྒྱའི་སྐབས་དོན་ཆབ་སྲིད་དཔྱད་བརྗོད་པ་སྐུ་ཞབས་སངས་རྒྱས་སྐྱབས་ལགས་དང་མཉམ་དུ་སྟག་ལྷ་རྒྱལ་གྱིས་བགྲོ་གླེང་ཞུས་པར་གསན་རོགས།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།