མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་འབགས་བཙོག་དང་བར་སྣང་གི་གོ་ལའི་རླུང་ཁམས།

2020-10-24
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
གོ་ལའི་ཁོར་ཡུག་འབགས་བཙོག་དང་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག
གོ་ལའི་ཁོར་ཡུག་འབགས་བཙོག་དང་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག
NASA/GSFC

དེ་རིང་གི་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཅེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་ཚན་རིག་ཉམས་ཞིབ་པས་གསར་དུ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བའི་ནང་མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་འབགས་བཙོག་དང་བར་སྣང་གི་གོ་ལའི་རླུང་ཁམས་དང་བྱང་སྣེའི་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་འཁྱགས་རོམ་ཞུར་བ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་བའི་འབགས་བཙོག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྐོར་དང་ཁོར་ཡུག་འབགས་བཙོག་ཉུང་དུ་གཏོང་བའི་ཆེད་དུ་ས་ཁུལ་ཚང་མས་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་པའི་སྐོར་ས་ཁམས་དང་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ཚན་རིག་པས་ཉམས་ཞིབ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་སྐོར་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕབ་བསྒྱུར་དང་བཅའ་འདྲི་ཞུས་ནས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་ཏེ་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་གསན་རོགས་ཞུ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།