རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ལས་འགུལ་ཁྲོད་རྗེ་སྐུ་འབུམ་དགོན་པར་གོད་ཆག་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་མེད།

2018-10-19
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྗེ་སྐུ་འབུམ་དགོན་པ།
རྗེ་སྐུ་འབུམ་དགོན་པ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅། །ཐེངས་འདིའི་གངས་ལྗོངས་གླེང་སྟེགས་ཀྱི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ལས་འགུལ་ཁྲོད་བོད་ཀྱི་དགོན་པ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའི་ནང་གི་རྗེ་སྐུ་འབུམ་དགོན་པར་གོད་ཆག་ཅི་ཞིག་བྱུང་བ་དང་། སྐབས་དེར་དགོངས་ལོ་གཞོན་གཞོན་ཡིན་པའི་སྐྱབས་རྗེ་ཨ་ཀྱཱ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་སྐུ་ཚེགས་ཅི་ཞིག་མྱངས་པ། དེ་བཞིན་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཆེན་མོ་ཞེས་པའི་ལས་འགུལ་དེ་བོད་ཁུལ་དུ་ཇི་ལྟར་བསླངས་པ། བོད་ཁུལ་དུ་བསླངས་པའི་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཆེན་མོ་དང་རྒྱ་ནག་ནང་ལོགས་སུ་བསླངས་པའི་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཆེན་མོ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད་པ། ཡང་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཆེན་མོ་ཟེར་བ་དེ་ཇི་ལྟར་མཇུག་རྫོགས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཐད། སྐྱབས་རྗེ་ཨ་ཀྱཱ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ལྷན་དུ་སྟག་ལྷ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་བགྲོ་གླེང་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎
གསར་འགོད་པ་སྟག་ལྷ་རྒྱལ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།