རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་པའི་དཔྱད་གཏམ་ལ་ལན་འདེབས།

2019-11-13
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་ཐོག་མཁས་དབང་ Dr. Geeta Kochhar ཀྱིས་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད་པ།
རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་ཐོག་མཁས་དབང་ Dr. Geeta Kochhar ཀྱིས་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད་པ།
ཇེ་ཨེན་ཡུ།

༄༅༎ཉེ་ཆར་རྒྱ་གར་གྱི་གསར་ཤོག་ Hindustan Times ནང་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་པས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་དཔྱད་གཏམ་ཤིག་སྤེལ་ཡོད་པ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གིས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་དོན་ཆེད་དུས་རྟག་ཏུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡོངས་གྲགས་རེད་ཅེས་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་ཐོག་མཁས་དབང་ Dr. Geeta Kochhar ཀྱིས་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་སྙན་སྒྲོན་གནང་བར་གསན་རོགས༎

གསར་འགོད་པ་བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།