བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་སྐྱོན་ཆེན་པོ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ།

2020-07-29
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་འཐུང་ཆུ་སོགས་རང་བྱུང་གཏེར་ཁ་བསྔོག་འདོན་བྱས་ཏེ་ཁེ་སང་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ལེན་བཞིན་པ།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་འཐུང་ཆུ་སོགས་རང་བྱུང་གཏེར་ཁ་བསྔོག་འདོན་བྱས་ཏེ་ཁེ་སང་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ལེན་བཞིན་པ།
བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།

༄༅།།རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་འཐུང་ཆུ་སོགས་རང་བྱུང་གཏེར་ཁ་བསྔོག་འདོན་བྱས་ཏེ་ཁེ་སང་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ལེན་བཞིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་སྐྱོན་ཆེན་པོ་གཏོང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར་བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས།།

གསར་འགོད་པ་བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།