ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བོད་དོན་འབྲེལ་མཐུད་སྐུ་ཚབ་གསར་པ་བསྐོ་གཞག་གནང་བ།

2020-10-29
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུཌ་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་མཇལ་འཕྲད་ཐོག་མ་དེ་གནང་བའི་གནད་འགག
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུཌ་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་མཇལ་འཕྲད་ཐོག་མ་དེ་གནང་བའི་གནད་འགག
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས།

༄༅།།བོད་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་བབ་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལོ་གསུམ་རྗེས་བོད་དོན་འབྲེལ་མཐུད་སྐུ་ཚབ་གསར་པ་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་མ་ཟད་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་མཇལ་འཕྲད་ཐོག་མ་དེ་གནང་བའི་གནད་འགག་དང་འབྲེལ་ཡོད་སྐོར་བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་དང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་དང་བྭོ་སེ་ཊོན་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་བསྟི་གནས་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་བོད་མི་མང་སྤྱི་ཟུར་བློ་བཟང་ཤྭསྟི་ལགས་དང་ལས་རིམ་གཙོ་ལས་རིམ་གཙོ་སྐྱོང་བ་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ་ལཌ་དབར་གླེང་མོལ་ཞུས་པ་ཞུས་ཞིག་ལ་གསན་རོགས།།

གསར་འགོད་པ་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།