ལྷ་སའི་གནའ་རྫས་ལ་ཉེན་ཁ།

ཐོག་རྩེགས་ཅན་གྱི་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་ཆེད་ཆུ་འཐེན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གནའ་བོའི་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་ཉེན་ཁ་འཕྲད་བཞིན་པ།
2011-11-16
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཐོག་རྩེགས་ཅན་གྱི་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་ཆེད་ཆུ་འཐེན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གནའ་བོའི་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་ཉེན་ཁ་འཕྲད་བཞིན་པ།
ཐོག་རྩེགས་ཅན་གྱི་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་ཆེད་ཆུ་འཐེན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གནའ་བོའི་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་ཉེན་ཁ་འཕྲད་བཞིན་པ།
བོད་ནང་བཏང་འབྱོར།

༄༅།།དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་ལེ་ཚན་ནང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ནང་ཐོག་བརྩེགས་ཅན་གྱི་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་ཆེད་ས་འོག་ནས་ལོ་གཅིག་ཙམ་རིང་ཆུ་འཐེན་པའི་དབང་གིས་གནའ་བོའི་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་ཉེན་ཁ་འཕྲད་པའི་སེམས་འཚབ་ཀྱིས་མང་ཚོགས་ནས་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་བཏོན་པའི་སྐོར་ལ་ལྷ་སའི་གྲོང་མི་ཞིག་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང༌།།

མཆན། (1)
Share

མིང་འདོན་མེད་པའི་ཀློག་མཁན།

བོད་གནང་གི་གནས་ཚུལ་ལ་བསམ་དུས་དངོས་གནས་སེམས་སྐྱོ་པོ་འདུག

Nov 16, 2011 01:06 PM

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།