བོད་རིགས་ཡོང་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང༌།

གྲོས་མོལ་ཐེངས་བརྒྱད་པའི་སྐབས་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་ཐབས་སྐོར་གྱི་འཆར་གཞི་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་པ།
2008-11-20
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

༄༅༎དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་དུ་ཐེངས་བརྒྱད་པའི་བོད་རྒྱའི་གྲོས་མོལ་ཁྲོད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་ཡོང་ཐབས་སྐོར་གྱི་འཆར་གཞི་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་པའི་འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཁག་གི་ཐོག་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ནས་བགྲོ་གླེང་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང༌༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།