ཨོ་སྦ་མར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ།

སྲིད་འཛིན་ལས་ཐོག་ཨོ་སྦ་མ་མཆོག་ལ་བསྐྱར་དུ་འོས་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ།
2012-11-07
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
སྲིད་འཛིན་ལས་ཐོག་ཨོ་སྦ་མ་མཆོག་ལ་བསྐྱར་དུ་འོས་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ།
སྲིད་འཛིན་ལས་ཐོག་ཨོ་སྦ་མ་མཆོག་ལ་བསྐྱར་དུ་འོས་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅༎དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་ལེ་ཚན་ནང་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཨོ་སྦ་མ་ལ་འོས་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་རྗེས་བོད་དང་རྒྱ་ནག་ཐོག་གི་སྲིད་ཇུས་དང་མ་འོངས་ལོ་བཞིའི་ལས་ཡུལ་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཐོག་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ནས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།