དགོན་སྡེ་ཁག་ནང་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་རུ་བཏང༌།

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནང་ཡོད་པའི་དགོན་སྡེ་ཁག་ནང་ལས་དོན་རུ་ཁག་ཟེར་བ་བཏང་ནས་གྲྭ་བཙུན་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད་པ།
2011-11-17
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

༄༅༎དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་དུ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནང་ཡོད་པའི་དགོན་སྡེ་ཁག་ནང་ལས་དོན་རུ་ཁག་ཟེར་བ་མངགས་གཏོང་གིས་དགོན་པའི་གྲྭ་བཙུན་ཚོའི་ཁྲོད་དེ་བས་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཁག་ཅིག་གི་ལྷན་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་གླེང་མོལ་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།