གཟའ་ཉི་མའི་གཏམ་གླེང༌།


བཙན་བྱོལ་ནང་གི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་གྲྭ་བཙུན་ཁག་གཅིག་ལ་ཚན་རིག་བསླབ་པ་མཐར་སོན་གྱི་ཕྱག་འཁྱེར་ཐོབ་ཡོད་པ།

གྲྭ་བཙུན་ལ་ཚན་རིག་བསླབ་པ་མཐར་སོན་གྱི་ཕྱག་འཁྱེར།

བཙན་བྱོལ་ནང་གི་གྲྭ་བཙུན་ཁག་ཅིག་ལ་ཚན་རིག་སློབ་སྦྱོང་གི་ལས་འཆར་ཁྲོད་ནས་བསླབ་པ་མཐར་སོན་གྱི་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་ཡོད་པ།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།