ནིའུ་ཡོག་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ནས་བོད་མི་དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་མི་རིགས་རྣམས་ལ་ཞབས་ཞུའི་ལས་དོན་སྤེལ་བ།

2019-03-21
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་Tibetan Service Center འམ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཁང་།
ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་Tibetan Service Center འམ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཁང་།
Tibetan Service Center

༄༅། །མི་རབས་གསར་པའི་ལེ་ཚན་ནང་།  ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་Tibetan Service Center འམ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་བོད་མི་དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་བརྒྱུད་ཁུལ་གྱི་མི་རིགས་རྣམས་ལ་ཨ་རིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གོམས་འདྲིས་ཀྱི་ཞབས་ཞུའི་ལས་དོན་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་ལས་བྱེད་དོན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་བཅར་འདྲི་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།