ཏོག་དབྱིབས་འགོས་ནད་ཀྱི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་དང་སྨན་བཅོས།

2020-08-04
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཅིག་གིས་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཚོད་ལྟ་རིམ་པ་གསུམ་པར་སླེབས་ཡོད་པ།
ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཅིག་གིས་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཚོད་ལྟ་རིམ་པ་གསུམ་པར་སླེབས་ཡོད་པ།
པར་ཚགས།

༄༅།།དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་ལེ་ཚན་ནང་རྒྱ་ནག་ནས་ཁྱབ་གདལ་ཕྱིན་པའི་ཏོག་དབྱིབས་འགོས་ནད་འདིས་འཛམ་གླིང་གང་སར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཅིག་གིས་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཚོད་ལྟ་རིམ་པ་གསུམ་པར་སླེབས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཨ་རིའི་ནང་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཐད་ལ་ཡང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པས་འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཁག་གི་ཐོག་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་སྨན་པ་དཀོན་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ལགས་དང་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

གསར་འགོད་པ་སྒྲོལ་དཀར།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།