ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་(Ursula von der leyen)་ལགས། ༢༠༢༠།༧།༣

ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་བྱ་སྤྱོད་ཐད་ཡ་ལན་སློག་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར།

ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་གདེང་ཚོད་ཡོད་པ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ངང་རྒྱ་ནག་གི་ཐོག་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོར་ཤུགས་རྐྱེན་སྤྲོད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོས་གསུང་འདུག

༸གོང་ས་མཆོག

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།