འབྲེལ་ཡོད་མཆན་ཚང་མ། པོཌ་ཁཱས྄ཊ།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎tenzin ནས། sydney :

ཨེ་ཤའི་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཉན་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱེད་ལ་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་ཁ་པར་ཡོད་མཁན་ཡིན་ན། soundcloud ཟེར་བ་དེ་ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་པར་ནང་མར་ཕབ་ལེན་བྱོས་དང། རླུང་འཕྲིན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཉན་ཐུབ་པ་མ་ཟད་བོད་གཞས་སོགས་འཛམ་གླིང་གི་གཞས་རིགས་ཡོད་ཚད་ཉན་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་པས། མ་ཚད་ཨེ་ཤའི་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གིས་ཆེད་དུ་བཟོས་པའི་རླུང་འཕྲིན་ངན་བྱེད་དེ་ལས་བརྡབ་འགྱུར་གྱིས་བཟང་བ་འདུག་པས་ཨེ་ཤའི་ཡ་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང་ཐུབ་ན་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་བོད་མི་རླུང་འཕྲིན་ཉན་མཁན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་བའི་རེ་བ་འདུག

Feb 25, 2013 02:50 AM

    Reply to this comment

གནས་ཚུལ་ལ་ཕྱིར་ལོག

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།