པོཌ་ཁཱས྄ཊ།

གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
Copy and past the URL below into your podcast software to subscribe to a news feed.
Amdo: https://streamer1.rfaweb.org/archive/TIB/amdo0200UTC.php
Kham: https://streamer1.rfaweb.org/archive/TIB/kham0229UTC.php
Call in: https://streamer1.rfaweb.org/archive/TIB/tibcallin0600UTC.php
Ukay a.m.: https://streamer1.rfaweb.org/archive/TIB/ukaymorn2300UTC.php
Ukay p.m.: https://streamer1.rfaweb.org/archive/TIB/ukayeve1300UTC.php

 


པོཌ་ཁཱས྄ཊ། Podcast

པོཌ་ཁས྄ཊ་ཞེས་པ་ནི་རིག་མཛོད་འཕྲུལ་ཆས་བརྒྱུད་ ཉན་ཆས་ཐོག་ཕབ་ལེན་གནང་རྗེས་དེ་འཕྲལ་སྒྲ་ལྡན་གསར་འགྱུར་སོགས་གསན་ཐུབ།

པོཌ་ཁས྄ཊ་གསན་སྟངས།

པོཌ་ཁས྄ཊ་ཐོག་སྒྲ་ལྡན་གསར་འགྱུར་སོགས་གསན་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཐོག་མར་རིག་མཛོད་འཕྲུལ་ཆས་ཐོག་ཉན་ཆས་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར་གསར་ཤོས་དེ་ཕབ་ལེན་གནང་དགོས།

Apple iTune

Odeo

རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་བོད་སྐད་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་རིམ་ཁག་ཕབ་ལེན་གནང་སྟངས།

འདི་གའི་དམིགས་བསལ་གནས་འཕྲིན་དྲ་བའི་ཁ་བྱང་དེ་ཉན་ཆས་ iTune or Odeo ཚོའི་དྲ་ངོས་ཐོག་སྦྱར་ན་ཐད་ཀར་ང་ཚོའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོས་དེ་གསན་ཐུབ་ཀྱི་རེད།

རོགས་སྐྱོར།


ལག་འཁྱེར་ཁ་པར་ཐོག་ཉིན་རེའི་ལེ་ཚན་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས།

ལག་འཁྱེར་ཁ་པར་ཐོག་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་བོད་སྐད་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་རིམ་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས།ཐོག་མར་ཁྱེད་ལ་ཝིན་ཌོས྄་མོ་བིལ་པི་སི་བི་ Windows mobile PCB all digital phone དགོས།དེ་ནས་བཡི་དུ་ Baidu ཞེས་པའི་དྲ་གནས་ནས་ཡུ་སི་ UC web software ཞེས་པའི་མཉེན་ཆས་དེ་ཕབ་ལེན་བྱེད་དགོས།ཕབ་ལེན་བྱེད་སྐབས་ངེས་པར་དབྱིན་སྐད་དམ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མཉེན་ཆེས་དེ་ཕབ་དགོས།དེ་ནས་ RFA དྲ་གནས་ཀྱི་བོད་སྐད་སྡེ་ཚན་གྱི་སྒྲ་མཛོད་ཀྱི་དྲ་ངོས་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་རང་ལ་དགོས་པའི་ཉིན་རེའི་གསར་འགྱུར་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ།

 

དེ་བས་ལྷག་པའི་རོགས་སྐྱོར་དགོས་ཚེ་འོག་ཏུ་འཁོད་པའི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་ཐོག་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས།

contact RFA Technical Support

མཆན། (1)
Share

tenzin

ནས། sydney

ཨེ་ཤའི་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཉན་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱེད་ལ་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་ཁ་པར་ཡོད་མཁན་ཡིན་ན། soundcloud ཟེར་བ་དེ་ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་པར་ནང་མར་ཕབ་ལེན་བྱོས་དང། རླུང་འཕྲིན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཉན་ཐུབ་པ་མ་ཟད་བོད་གཞས་སོགས་འཛམ་གླིང་གི་གཞས་རིགས་ཡོད་ཚད་ཉན་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་པས། མ་ཚད་ཨེ་ཤའི་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གིས་ཆེད་དུ་བཟོས་པའི་རླུང་འཕྲིན་ངན་བྱེད་དེ་ལས་བརྡབ་འགྱུར་གྱིས་བཟང་བ་འདུག་པས་ཨེ་ཤའི་ཡ་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང་ཐུབ་ན་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་བོད་མི་རླུང་འཕྲིན་ཉན་མཁན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་བའི་རེ་བ་འདུག

Feb 25, 2013 02:50 AM

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།