དབུས་གཙང་ཁུལ་གྱིལས་འགུལ།

བོད་དབུས་གཙང་ཁུལ་དུ་བོད་མིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།
2008-03-14
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་དབུས་གཙང་ཁུལ་དུ་བོད་མིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ཞི་བའི་ལས་འགུ་སྤེལ་བ།
བོད་དབུས་གཙང་ཁུལ་དུ་བོད་མིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ཞི་བའི་ལས་འགུ་སྤེལ་བ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

riot-in-lhasa-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üZï-V¼-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-Å-G®ôÅ-zôh-Vô¾-D-GÅÞ¤-HÛ-mP-zôh-¤ÛÅ-M-mG-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-ÁÝGÅ-Vï-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸÛm-»ôh-q-hP.ü hï-¼ÛP-xÛ-¹- 3 ±ïÅ- 14 ZÛm-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-mP-hGï-ºhÝm-q-zM-yG-D-ÁÅ-mÅ-Fô¤-GŸÝP-hÝ-Pô-Lô¾-HÛ-Ç+h-ºzôh-‚Å-»ôh-q-hP.ü ¾¤-z¼-Zïm-dôGÅ-qºÛ-Çoݤ-ºDô¼-ÅôGÅ-¤ï¼-zÆïGÅ-qºÛ-XïÅ-M-mG-GŸÝP-GÛ-Zïm-dôGÅ-qÅ-¤Û-¤P-fôG-¤ï-¤hº-zMz-mÅ-¥ãP-¤f¼-zôh-¤Û-GZÛÅ-zÅh-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-»ôh-q-¼ïhü hï-zŸÛm-zôh-Á¼-xôGÅ-Í-¤hô-hP-D¤Å-DÞ¾-hÝ-»P-¤Û-¤P-ÇeôP-yG-¤P-qôÅ-zôh-¼P-z®m-HÛ-Ç+h-ºzôh-‚Å-q-hP-zôh-ˆÛ-M¾-h¼-Gm¤-¾-ºx¼-z-ÅôGÅ-‚Å-mÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤ÞÅ-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝGü

{}ü üIôP-Eï¼-¿Ë-Å-mÅ-;Û-¾ô-¤Û-‡¼- 70 ®¤-HÛ-ż-»ôh-qºÛ-¤¾-Iô-GÝP-h;¼-µôP-DÞPÅ-z=-ÁÛÅ-ÇKP-Å-GmÅ-¤Û-¤P-hP-ÇtP-Å-hGôm-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-n¤Å-ˆÛÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།