གླེང་མོལ།

གཏམ་གླེང༌ཞལ་པར།

བོད་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་བབ།

གནད་དོན་གླེང་མོལ།

ཁ་བའི་གྲོས་རྭ།

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་།

རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ།

བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ།

ཨ་ཀྱ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།