རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སླར་ཡང་ཐེ་ཝན་ལ་དོན་ཚན་༢༦ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཟེར་བ་ཞིག་བཏོན་ཡོད་པ།

2019-11-15
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་།
རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

རྒྱ་ནག་དང་ཧོང་ཀོང་ཐེ་ཝན་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སླར་ཡང་ཐེ་ཝན་ལ་དོན་ཚན་༢༦ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཟེར་བ་ཞིག་བཏོན་ནས་ཐེ་ཝན་མི་མང་གི་སེམས་པ་འགུག་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐོར། འཆི་མེད་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།