ཧོང་ཀོག་ནང་མཉམ་གཞས་བཏང་ནས་ངོ་རྒོལ་སྤེལ་བ།

2019-09-13
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཧོང་ཀོང་གི་གཟི་བརྗིད་སླར་གསོ་ཞེས་པའི་མཉམ་གཞས་བཏང་ནས་ངོ་རྒོལ་རྔམ་སྟོན་མཚོན་ཐབས་བྱས་ཡོད་པ།
ཧོང་ཀོང་གི་གཟི་བརྗིད་སླར་གསོ་ཞེས་པའི་མཉམ་གཞས་བཏང་ནས་ངོ་རྒོལ་རྔམ་སྟོན་མཚོན་ཐབས་བྱས་ཡོད་པ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་རྒྱ་ནག་དང་ཧོང་ཀོང་ཐེ་ཝན་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་། ཧོང་ཀོང་ནང་ཕྱི་ཟླ་༩ཚེས་༡༡ཉིན་ངོ་རྒོལ་གྱི་རྔམ་སྟོན་ལས་འགུལ་འཚམས་འཇོག་གིས་ཐང་ཆེན་དང་ཐོག་རྩེག་ཅན་གྱི་ཚོང་ཁང་ཆེ་ཁག་ནང་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་ཧོང་ཀོང་གི་གཟི་བརྗིད་སླར་གསོ་ཞེས་པའི་དེང་སྐབས་ཧོང་ཀོང་ནང་དར་བཞིན་པའི་མཉམ་གཞས་གཏོང་ནས་ངོ་རྒོལ་རྔམ་སྟོན་མཚོན་ཐབས་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་འཆི་མེད་ལགས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས༎

གསར་འགོད་པ་འཆི་མེད།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།