རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་ལ་དྭགས་ཁུལ་གྱི་སྲིད་སྐྱོང་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས།

2019-11-09
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ལ་དྭགས་བསོད་ནམ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་སྒར་གྱི་གཞིས་འགོ་ཚེ་བསྟན་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས་ར་དྷ་ཀྲིཤྞ་མཱ་ཐུར་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ།
ལ་དྭགས་བསོད་ནམ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་སྒར་གྱི་གཞིས་འགོ་ཚེ་བསྟན་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས་ར་དྷ་ཀྲིཤྞ་མཱ་ཐུར་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ།
བོད་མིིའི་སྒྲིག་འཛུགས།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་ལ་དྭགས་བསོད་ནམ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་སྒར་གྱི་གཞིས་འགོ་ཚེ་བསྟན་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས་དབུས་གཞུང་གི་ལ་དྭགས་ས་ཁུལ་གྱི་སྲིད་སྐྱོང་ར་དྷ་ཀྲིཤྞ་མཱ་ཐུར་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲིའི་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་སྟེ་ས་གནས་ཀྱི་བོད་མིའི་བདེ་སྡུག་སྙན་སེང་ཞུས་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་དོན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

གསར་འགོད་པ་དོན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།