ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་རྒྱ་ནག་ནང་ཧ་ཅང་མྱུར་པོའི་ངང་འགོས་ཁྱབ་ཕྱིན་པ།

2020-01-30
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅིག་གིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྲུལ་བསྐྱེལ་གནམ་གྲུ་རྒྱ་ནག་ཏུ་གཏོང་མཚམས་བཞག་གནང་བ།
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅིག་གིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྲུལ་བསྐྱེལ་གནམ་གྲུ་རྒྱ་ནག་ཏུ་གཏོང་མཚམས་བཞག་གནང་བ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་ཀོ་རོ་ཎ་ཞེས་པའི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་གསར་པ་དེ་རྒྱ་ནག་ནང་ཧ་ཅང་མྱུར་པོའི་ངང་འགོས་ཁྱབ་ཕྱིན་ནས་ནད་པ་དང་། རྐྱེན་འདས་སུ་ཕྱིན་པའི་གྲངས་འབོར་འཕར་བཞིན་པར་སོང་། ཨ་རི་སོགས་ཀྱི་རང་གི་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་གནས་སྐབས་རིང་ཛ་དྲག་མེད་ཚེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་མ་བསྐྱོད་ན་ལེགས་པ་ཡོད་པའི་སློབ་སྟོན་གནང་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅིག་གིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྲུལ་བསྐྱེལ་གནམ་གྲུ་རྒྱ་ནག་ཏུ་གཏོང་མཚམས་བཞག་གནང་བ་སོགས་ནད་ཡམས་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ཁ་སྐོང་ཞུས་པ་ཞིག་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

གསར་འགོད་པ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།