ཕྱི་ལ་ཕྱོགས་པའི་དྲིལ་བསྒྲགས་ཆེན་མོ།

2019-09-27
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ལྷ་སར་དམ་དྲག་དང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མདུན་དམག་མི་བསྐྱོད་བཞིན་པ། ༼ཟླ་ཚེས་མི་གསལ
ལྷ་སར་དམ་དྲག་དང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མདུན་དམག་མི་བསྐྱོད་བཞིན་པ། ༼ཟླ་ཚེས་མི་གསལ
པར་ཚགས།

༄༅།། དེ་རིང་གི༼གངས་ལྗོངས་གླེང་སྟེགས༽ཀྱི་སྐབས་སུ་བབ་པའི་གླེང་བྱ།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ལ་དམིགས་པས་ཕྱི་ཕྱོགས་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་དང་རྣམ་པ། བྱ་བའི་ཡུལ་བཅས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་སྤེལ་དང་སྤེལ་མུས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྱི་ལ་ཕྱོགས་པའི་དྲིལ་བསྒྲགས་ཆེན་མོའི་སྐོར་དང་། རང་རེའི་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་དེ་ལ་གདོང་ལེན་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པའི་སྐོར་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདེ་སྲུང་ཉམས་ཞིབ་པ་ཟུར་བ་དང་བོད་རྒྱ་ཡིག་རིགས་གཉིས་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ། བོད་དོན་ཉམས་ཞིབ་པ། ད་ལྟ་ཨོ་གླིང་ན་ཡོད་པའི་སྐུ་ཞབས་གནམ་ལོ་ཡག་ལགས་དང་། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་ཁང་གི་རྒྱ་ཡིག་སྡེ་ཚན་གྱི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ཟུར་བ་དང་བོད་རྒྱ་ཡིག་རིགས་གཉིས་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ། སྐབས་དོན་དཔྱད་བརྗོད་པ། ད་ལྟ་ཡོ་རོབ་སི་པན་ན་ཡོད་པའི་སྐུ་ཞབས་སངས་རྒྱས་སྐྱབས་ལགས་ཡིན།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།