རྒྱ་ནག་དང་ནད་གཞི་སྔོན་འགོག

2020-03-17
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་ནག་ཧུའུ་པེ་ཞིང་ཆེན་ཝུའུ་ཧན་(Wuhan)་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཐོག་མར་བྱུང་བའི་ཆམ་ནད་ལྟ་བུའི་གློ་ནད་ཁྱབ་གདལ།
རྒྱ་ནག་ཧུའུ་པེ་ཞིང་ཆེན་ཝུའུ་ཧན་(Wuhan)་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཐོག་མར་བྱུང་བའི་ཆམ་ནད་ལྟ་བུའི་གློ་ནད་ཁྱབ་གདལ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

རྒྱ་ནག་དེ་བཞིན་ནད་གཞི་སྔོན་འགོག་བྱེད་མཁན་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་ཁུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐོར་ཀུན་བཟང་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་གནང་བར་གསན་རོགས་གནང་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།