རྒྱ་ནག་ནང་བུད་མེད་ལྐོག་ཚོང༌།

2015-01-11
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་ནག་ནང་ཝེཏ་ནཱམ་གྱི་བུད་མེད་ལྐོག་ཚོང་བྱས་པའི་འདྲ་པར།
རྒྱ་ནག་ནང་ཝེཏ་ནཱམ་གྱི་བུད་མེད་ལྐོག་ཚོང་བྱས་པའི་འདྲ་པར།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་བུད་མེད་ཀྱི་ལེ་ཚན་ནང་དུ་ཉེ་སྔོན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་བུད་མེད་རྣམས་ལྐོག་ཚོང་གི་གྱོད་དོན་རྩད་གཅོད་བྱུང་ཡོད་ཚུལ་གཞུང་འབྲེལ་གསར་འགྱུར་ཁག་ཏུ་ཁྱབ་བསྒྲཊ་བྱས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་དང་འབྲེལ་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་མི་ལྐོག་ཚོང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་རྡོ་རྗེ་མཚོས་ཕྱོཊ་བསྡུས་བྱས་པར་གསན་རོགས་གནོངས།།
གསར་འགོད་པ་རྡོ་རྗེ་མཚོ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།