རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་འདེམས་བྱ་རྒྱུར་ངོ་རྒོལ།

2020-10-10
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོཌ་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོཌ།
མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོཌ་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོཌ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མིའི་ཁོངས་སུ་རྒྱ་ནག་འོས་འདེམས་བྱ་རྒྱུར་བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས་ཚོགས་པ་ ༡༡༥ ཡིས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཏེ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་དང་།  རྒྱ་ནག་འདི་བཞིན་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་འདིར་འོས་འདེམས་བྱུང་ན། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཆེ་མཐོང་ལ་གནོད་གཞི་ཡིན་པ་གསུང་གི་འདུག  བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་ཞུ་གཏུགས་གནང་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ཅིག་གི་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ཏེ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།