ཧོང་ཀོང་གི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བཞིའི་འོས་ཐོབ་རྩིས་མེད་དུ་བཏང་བ།

2020-11-13
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཧོང་ཀོང་གི་གྲོས་ཚོགས་ལམ་ལུགས་དང་དམངས་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ལམ་ལུགས་དེ་མིང་ཙམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་སྐོར།
ཧོང་ཀོང་གི་གྲོས་ཚོགས་ལམ་ལུགས་དང་དམངས་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ལམ་ལུགས་དེ་མིང་ཙམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་སྐོར།
ཨེ་པི།

༄༅།། དེ་རིང་གི༼གངས་ལྗོངས་གླེང་སྟེགས༽ཀྱི་སྐབས་སུ་བབ་པའི་གླེང་བྱ་ནི། རྒྱ་ནག་པེ་ཅིང་གཞུང་གིས་དམངས་གཙོར་ཕྱོགས་པའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བཞིའི་འོས་ཐོབ་རྩིས་མེད་དུ་བཏང་ནས། ཧོང་ཀོང་གི་གྲོས་ཚོགས་ལམ་ལུགས་དང་དམངས་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ལམ་ལུགས་དེ་མིང་ཙམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་དང་། ཧོང་ཀོང་གི་ད་ལྟའི་གནས་བབ་དང་མ་འོངས་པའི་མདུན་ལམ་ཐད་རྒྱ་ནག་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ཉམས་ཞིབ་པ་སྐུ་ཞབས་སྒྲོལ་མ་སྐྱབས་ལགས་དང་། སྐབས་བབ་ཆབ་སྲིད་དཔྱད་བརྗོད་པ་སྐུ་ཞབས་སངས་རྒྱས་སྐྱབས་ལགས་རྣམ་པ་གཉིས་དང་མཉམ་དུ་སྟག་ལྷ་རྒྱལ་གྱིས་བགྲོ་གླེང་བྱས་པར་ཉན་རོགས་གནོངས།།

གསར་འགོད་པ་སྟག་ལྷ་རྒྱལ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།