རྒྱ་ནག་ནང་ནད་ཡམས་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་སྨན་ཁབ་ནང་གཉན་འཇོམས་རྙིང་པ་བེད་སྤྱོད་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།

2020-11-11
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཀན་སུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ས་གནས་ Lanzhou ཞེས་པའི་ནང་རྒྱ་ནག་གྱི་སེམས་ཅན་གསོ་སྐྱོང་བཟོ་གྲ་ཞིག་ནས་Brucellosis་ནད་ཡམས་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་སྨན་ཁབ་ནང་གཉན་འཇོམས་རྙིང་པ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་ས་གནས་མི་མང་༦༠༠༠ལྷག་ཙམ་ལ་ནད་འབུ་དེ་འགོས་ཡོད་པ།
ཀན་སུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ས་གནས་ Lanzhou ཞེས་པའི་ནང་རྒྱ་ནག་གྱི་སེམས་ཅན་གསོ་སྐྱོང་བཟོ་གྲ་ཞིག་ནས་Brucellosis་ནད་ཡམས་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་སྨན་ཁབ་ནང་གཉན་འཇོམས་རྙིང་པ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་ས་གནས་མི་མང་༦༠༠༠ལྷག་ཙམ་ལ་ནད་འབུ་དེ་འགོས་ཡོད་པ།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་།

ཀན་སུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ས་གནས་ Lanzhou ཞེས་པའི་ནང་རྒྱ་ནག་གྱི་སེམས་ཅན་གསོ་སྐྱོང་བཟོ་གྲ་ཞིག་ནས་Brucellosis་ནད་ཡམས་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་སྨན་ཁབ་ནང་གཉན་འཇོམས་རྙིང་པ་བེད་སྤྱོད་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ས་གནས་དེའི་ནང་མི་མང་༦༠༠༠ལྷག་ཙམ་ལ་ནད་འབུ་དེ་འགོས་ཡོད་པའི་སྐོར་བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།