རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་།

ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཞིན་ཅང་གི་མི་དམངས་ལ་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་ལུགས་བརྗོད་ཡོད་པ།

ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཞིན་ཅང་གི་སྲིད་ཇུས་ཡག་པོ་ཡིན་ལུགས་དང་ཡུ་གུར་མི་དམངས་ལ་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་ལུགས་སོགས་བརྗོད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

རྒྱ་ནག་ནང་མི་རྐུ་ཚོང་།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།