བོད་མི་༧༠ལྷག་ཙམ་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས།

2020-05-09
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུ།
ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

ཁེ་ཎ་ཌའི་གྲོང་ཁྱེར་ཊོ་རོན་ཊོ་ནང་བོད་མི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་འགོས་པ་༧༠ཙམ་ཡོད་པ་རེད་འདུག དེའི་སྐོར་ང་ཚོའི་ས་གནས་གསར་འགོད་པ་ཨོ་རྒྱན་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་གནང་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།